Vuosilomapalkka

Työntekijällä on vuosilomalain mukaan oikeus saada vuosilomapalkkaa vuosilomansa ajalta. Vuosilomapalkan on suuruudeltaan oltava vähintään työntekijän säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaa vastaava summa.

Myös palkkaan kuuluvat luontoisedut on vuosiloman aikana annettava vähentämättöminä. Esimerkkejä tällaisista luontoiseduista ovat esimerkiksi puhelun-, auto- ja asuntoetu. Näitä luontoisetuja työnantaja ei voi korvata rahallisesti, vaan työnantajan on annettava ne käyttöön sellaisenaan. Sellaiset luontoisedut, joita työntekijä ei voi vuosilomansa aikana käyttää, korvataan rahalla. Tällaisia etuja puolestaan on muun muassa lounasetu. Rahallisen korvauksen on oltava määrältään ennakkopidätystä varten vahvistettu arvo, paitsi jos suuremmasta korvauksesta on sovittu erikseen.

Vuosilomapalkka maksetaan työntekijälle ennen tämän vuosiloman alkamista. Poikkeuksena on kuitenkin sellainen tilanne, jossa loma on korkeintaan kuuden päivän mittainen. Tällöin voidaan palkka maksaa normaalina palkanmaksupäivänä. On myös mahdollista, että joistakin muista eriävistä käytännöistä on sovittu työehtosopimuksessa, jolloin toimitaan sen mukaisesti. Joka tapauksessa vuosilomapalkka on maksettava ajanmukaisesti. Mikäli näin ei tapahdu, on työntekijälle oikeus korkolain mukaiseen korkoon.

Viikko- tai kuukausipalkkainen työntekijä on oikeutettu saama lomansa ajalta sama palkka kuin työssäoloaikanaan. Mikäli työntekijälle on viikko- tai kuukausipalkan lisäksi maksettu lomanmääräytymisvuoden aikana työssäoloajalta muutakin palkkaa, otetaan muu palkka huomioon vuosilomapalkassa. Tällaista muuta palkkaa voivat olla vaikkapa työsopimukseen kuuluvat erilaiset lisät.

Vuosilomapalkan perusteena on siis loman tai sen osan alkaessa työsopimukseen tai työehtosopimukseen perustuva viikko- tai kuukausipalkka. Mikäli työntekijän työaika ja palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana siten, että työnantaja ja työntekijä ovat sopineet muutoksesta, lasketaan vuosilomapalkka prosenttiperusteista laskentasääntöä käyttäen.

Osa-ajan mukaisesti vuosilomapalkka määräytyy silloin, kun työntekijä siirtyy ennen lomansa alkua osa-aikaiseksi työntekijäksi. Mikäli työntekijä siirtyy kesken lomanmääräytymisvuoden vaikkapa osa-aikaeläkkeelle tai osittaiselle hoitovapaalle, on mahdollista sopia, että ansaitut lomat maksetaan rahana tai pidetään ennen eläkkeelle siirtymistä tai hoitovapaan alkamista.

Leave A Response

* Denotes Required Field