Vuosilomalaki talviloma

Vuosiloman kokonaismäärästä 24 päivää on sijoitattava kesälomakaudelle. Loput lomista, tarkoittaen talvilomaa, on annettava ennen seuraavan lomakauden alkua. Käytännössä vuosilomalain mukainen talviloma on annettava 1.10. – 30.4. välisenä aikana. Lomapäiviä ovat kaikki arkipäivät, eli myös arkilauantait.

Vuosilomalaki määrää, että työntekijällä on oikeus pitää talviloma yhtäjaksoisena. Sama sääntö koskee myös kesälomaa. Poikkeukseksi kesäloman antamisessa voidaan laskea tilanne, jolloin työn käynnissä pitämisen kannalta on välttämätöntä jakaa 12 arkipäivää ylittävä osa loma-ajasta pideättäväksi useammissa osissa.

1.10.2013 tuli voimaan lakimuutos, jonka nojalla työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa jo ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien, mikäli tämä sairastuu lomansa aikana. Aiemmin voimassa ollut seitsemän päivän karenssiaika poistui lakiuudistuksen myötä.

Jos työntekijä on synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, vuosilomalain mukaista  talvilomaa on voitava siirtää myöhemmäksi. Työntekijän on pystyttävä esittämään selvitys työkyvyttömyydestä työnantajan niin pyytäessä. Siirretty talviloma on annettava ennen seuraavan lomakauden alkua. Mikäli tällainen järjestely ei ole mahdollinen, siirretty talviloma voidaan antaa seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jos loman antaminen ei ole lainkaan mahdollista, on työntekijälle korvattava käyttämättä jäänyt talviloma lomakorvauksella. Siirretyn loman ajankohta on ilmoitettava työntekijälle kahta viikkoa ennen loman alkamisajankohtaa. Mikäli kahden viikon etukäteisilmoitus ei ole mahdollinen, on loman alkamisajankohta ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen talviloman alkamispäivää.

Talviloman sijoittaminen muuhun työntekijän ja työnantajan välisesti sovittuun työajan lyhennykseen on mahdollista. Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on oikeus sopia toisin lomakaudesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista.

Leave A Response

* Denotes Required Field