Vuosilomalaki muutos

Vuosilomalaki muutos vuonna 2013 toi kaksi suurta muutosta. Ensimmäinen niistä oli karenssiajan poistuminen sairastapauksissa. Ennen vuotta 2013 jos työntekijä sairastui kun loman olisi kuulunut alkaa, oli hänellä seitsemän päivän karenssi. Nykyään karenssia ei ole ja loman siirtäminen alkaa heti sairastumisesta. Työntekijän on kuitenkin ilmoitettava tästä välittömästi työnantajalle ja toimitettava todistus sairaudesta.

Toinen suuri vuosilomalaki muutos on tullut loma-ajan palkan suuruuden määräytymiseen. Aikaisemmin palkka loma-ajalta on määräytynyt sen mukaan milloin loma alkaa, eli aikaisemmalla työhistorialla ja ajalla jolloin lomapäivät on hankittu ei ole ollut merkitystä loma-ajan palkan määräytymiseen. Vuosilomalaki muutos kuitenkin on muuttanut asian ja nykyään loma-ajan palkka määräytyy sen perusteella, mikä on ollut loma-ajan ansainta ajan palkka. Eli jos esimerkiksi työntekijä on työskennellyt kokoaikaisesti ennen lomaa ja juuri loman alkaessa siirtyy osa-aikaiseksi, maksetaan loma-ajan palkka hänelle kuitenkin kokoaikaisen työsuhteen mukaan.

Lomarahaa kertyy 9% mikäli työsuhteen kesto on ollut alle vuoden, jos työsuhteen kesto ylittää vuoden on lomakorvauksen määrä tällöin 11,5% edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi tulevasta palkasta, lukuun ottamatta ylityökorvauksien korotusosia. Vuosilomalaki lomakorvaus maksetaan työntekijälle lomakauden päättyessä jos hän ei ole pitänyt lomaa.

Suomessa on käytössä lomanmääräytymiskausi, joka on 1.4-31.3. Jokainen täysi lomanmääräytymiskuukausi kasvattaa lomapäivien määrää 2,5 päivällä. Jos työsuhde on kuitenkin kestänyt alle vuoden, kun lomanmääräytymiskausi loppuu, on työntekijä tällöin oikeutettu saamaan 2 lomapäivää yhtä lomanmääräytymiskuukautta kohden. Kesälomakausi on 2.5-30.9 ja talvilomakausi on 1.10-30.4.

Vuosilomalaki muutos sisälsi siis kaksi suurta muutosta vuonna 2013. Karenssiajan poistumisen sekä loma-ajan palkan laskentatavan muutoksen. Karenssiajan poistumisella tarkoitetaan sitä että jos työntekijä tulee sairaaksi heti kun loma alkaa, siirretään sitä alkavaksi sairastumisen jälkeen tai toiseen ajankohtaan ja loma muuttuu sairaslomaksi. Loma-ajan palkan laskenta muuttui niin että loma-ajalta maksettava palkka määräytyy sen mukaan milloin lomapäivät on kerätty, ei sen mukaan milloin loma pidetään.

Leave A Response

* Denotes Required Field