Vuosilomalaki muutos 2013

Vuosilomalaki muutos 2013 sisälsi sen että 7 päivän karenssi sairastapauksissa poistui. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että jos työntekijä sairastui heti loman alussa, on lomaa mahdollista lääkärintodistuksella siirtää, kun aikaisemmin tässä tilanteessa on ollut seitsemän päivän karenssi. Sen lisäksi työntekijän tulee pyytää työnantajalta loman siirtoa.

Tämän lisäksi vuosilomalaki muutos 2013 vaikuttaa siihen kuinka lomarahaa lasketaan. Aikaisemmin palkka loma-ajalta on määräytynyt sen mukaan milloin loma alkaa, eli aikaisemmalla työhistorialla ja ajalla jolloin lomapäivät on hankittu ei ole ollut merkitystä loma-ajan palkan määräytymiseen. Vuosilomalaki muutos 2013 kuitenkin on muuttanut asian ja nykyään loma-ajan palkka määräytyy sen perusteella, mikä on ollut loma-ajan ansainta ajan palkka. Eli jos esimerkiksi työntekijä on työskennellyt kokoaikaisesti ennen lomaa ja juuri loman alkaessa siirtyy osa-aikaiseksi, maksetaan loma-ajan palkka hänelle kuitenkin kokoaikaisen työsuhteen mukaan.

Työntekijälle kertyy lomaa työsuhteen keston mukaan ja sen mukaan paljonko työpäiviä kuukaudessa kertyy. Täydellä loman määräytymiskuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolloin työssäolopäiviä kertyy vähintään 14. Jos käy kuitenkin niin ettei työntekijällä työn harvuuden vuoksi kerry yhtään ainoaa kuukautta jolloin työssäolopäiviä on 14 kappaletta, lasketaan lomanmääräytymiskuukaudeksi sellainen kalenterikuukausi, jolloin on kertynyt vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia. Työssäolon veroiseksi ajaksi katsotaan poissaoloaikaa, josta työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan

Suomessa on käytössä lomanmääräytymiskausi, joka on 1.4-31.3. Jokainen täysi lomanmääräytymiskuukausi kasvattaa lomapäivien määrää 2,5 päivällä. Jos työsuhde on kuitenkin kestänyt alle vuoden, kun lomanmääräytymiskausi loppuu, on työntekijä tällöin oikeutettu saamaan 2 lomapäivää yhtä lomanmääräytymiskuukautta kohden. Kesälomakausi on 2.5-30.9 ja talvilomakausi on 1.10-30.4. Lomarahan suuruus määräytyy työsuhteen keston mukaan, jos työsuhde on ehtinyt kestää alle vuoden kun lomanmääräytymisvuosi loppuu, kertyy lomarahaa 9% ja jos työsuhde on kestänyt yli vuoden kertyy sitä 11,5 prosenttia.

Leave A Response

* Denotes Required Field