Vuosilomalaki lomaraha

Vuosiloma on sellaista lomaa, jota kertyy työsuhteessa olevalle työntekijälle. Vuosilomalaki taas määrittelee sen, kuinka vuosilomaa kertyy milloinkin. Vuosiloma on palkallista lomaa ja sitä kertyy työntekijälle yleensä noin 35 päivää vuodessa, yleiset vapaat mukaan lukien. Merimiehillä on oma lakinsa, jota kutsutaan Merimiesten vuosilomalaiksi.

Lomaa kertyy vuosilomalain mukaan siis 2,5 päivää jokaista sellaista kuukautta kohden, jotka työntekijä viettää töissä. Loman määrä voi olla myös 2 päivää sellaisessa tilanteessa, jossa työsuhde on lomanmääräytymisvuonna kestänyt alle vuoden tai ollut kokonaisuudessaan päättyessään alle vuoden mittainen.

Vähimmäisvaatimuksena sille, että lomaa voisi kertyä kuukaudelta, on se, että töitä on tehtävä vähintään 14 päivänä. Työksi luetaan varsinaisen työn lisäksi myös siihen rinnastettavaa aikaa, kuten vaikkapa vuosilomaa, sairauslomaa tai vanhempainvapaata. Jos työntekijälle on kertynyt kuussa alle 14 työpäivää tai vain osa kalenterikuukausista sisältää 14 työpäivää, katsotaan täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijä on tehnyt vähintään 35 tuntia töitä.

Joissakin lyhyemmissä työsuhteissa tai osa-aikatöissä vuosilomaa ei aina pidetä, vaan se maksetaan rahana työntekijälle. Yksi esimerkki tällaisesta tilanteesta ovat kesätyöt. Silloin loman kertymistä lasketaan pääsääntöisesti prosentteina palkasta. Alle vuoden kestäneessä työsuhteessa lomakorvausta kertyy 9% ja vähintään vuoden työsuhteessa taas 11,5% palkasta. Osa-aikatyössä lomakorvausta kertyy jo vähintään kuuden tunnin työsuhteessa.

Lomanmääräytymisvuosi ei ole yhtä kuin kalenterivuosi. Lomanmääräytymisvuosi lasketaan aikaväliltä 1.4 – 31.3. Sinä aikana työntekijä voi kerryttää lomaoikeuttaan. Lomapäivät täytyy käyttää kuitenkin sen kalenterivuoden aikana, jolloin määräytymisvuosi päättyy tai viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosilomapalkkaa tai lomakorvausta ei pidä sekoittaa lomarahaan. Lomaraha ei perustu vuosilomalakiin, vaan työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työpaikan omaan käytäntöön. Lomarahan määrä on yleisesti 50% lomapalkan määrästä. Pääsääntöisesti lomaraha maksetaan kahdessa erässä, toinen ennen lomaa ja toinen loman jälkeen. Lomarahan saaminen edellyttää yleisesti työhön palaamista vuosiloman päätyttyä. Joissakin tapauksissa lomaraha on myös mahdollista vaihtaa vapaaksi.

Leave A Response

* Denotes Required Field