Vuosilomalaki lomakorvaus

Vuosilomalaki lomakorvaus maksetaan ennen loman alkamista. Lomarahaa kertyy 9% mikäli työsuhteen kesto on ollut alle vuoden, jos työsuhteen kesto ylittää vuoden on lomakorvauksen määrä tällöin 11,5% edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi tulevasta palkasta, lukuun ottamatta ylityökorvauksien korotusosia. Vuosilomalaki lomakorvaus maksetaan työntekijälle lomakauden päättyessä jos hän ei ole pitänyt lomaa. Jos työntekijä käyttää vuosilomalain mukaista oikeutta vapaaseen, lomakorvaus maksetaan, kuten vuosilomapalkka eli ennen loman alkamista.

Jos työsuhde päättyy eikä lomia ole ehditty pitää, vuosilomalaki lomakorvaus maksetaan loppupalkan yhteydessä. Lain mukaan työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus ajasta, jolta hän ei ole työsuhteen päättymispäivään mennessä saanut vuosilomaa tai lomakorvausta. Tällöin työntekijä ei siis pidä vuosilomaa vaan hänelle korvataan ansaittu vuosiloma rahana.

Kun työsuhde päättyy, lasketaan yhteen työsuhteen alkamiskuukauden ja päättymiskuukauden työssäoloaika ja katsotaan riittääkö se yhdeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi, jos tältä ajalta ei ole maksettu lomakorvausta. Lomanmääräytymiskuukausi sisältää vähintään neljätoista työpäivää ja sitä kohden ansaitaan kaksi ja puoli lomapäivää. Jos työsuhteen ensimmäinen ja viimeinen kuukausi yhteenlaskettuna saavat aikaan yhdistettynä lomanmääräytymiskuukauden, on siltäkin kuukaudelta maksettava lomakorvaus.

Vuosilomalaki lomakorvaus maksetaan siis työntekijälle lomakauden päättyessä, jos hän ei ole käyttänyt vuosilomalain mukaista oikeutta vapaaseen. Jos työntekijä käyttää oikeutta vapaaseen maksetaan lomakorvaus, kuten vuosilomapalkka eli ennen loman alkamista. Mikäli työsuhde päättyy ennen kuin lomia on ehditty pitää, lomakorvaus maksetaan loppupalkan yhteydessä. Lomakorvauksen suuruus määräytyy työsuhteen keston mukaan. Vuosilomalaki lomakorvaus on 9 prosenttia jos työsuhde on kestänyt alle vuoden ja 11,5 prosenttia jos työsuhde on kestänyt yli vuoden. Lomakorvaus lasketaan edellisen lomanmääräytymisvuoden palkasta, mutta ylityökorvauksien korotusosia ei tässä tapauksessa oteta huomioon.

Leave A Response

* Denotes Required Field