Vuosilomalaki ajantasainen

Vuosilomalaki ajantasainen tarkoittaa lakia jonka pohjalta vuosilomaa kertyy ja jolloin sitä pidetään. Vuosilomaa kerryttävä ajanjakso on 1.4-31.3 välinen aika ja tältä ajalta lasketaan lomaoikeus. Mikäli työsuhde on kestänyt alle vuoden, kertyy siltä ajalta lomakorvauksia 9 prosenttia, jos työsuhteen kesto on yli vuoden, kertyy lomaa 11,5 prosenttia.

Vuosilomalaki ajantasainen sisältää käsitteen lomanmääräytymiskuukaudesta. Täydellä loman määräytymiskuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolloin työssäolopäiviä kertyy vähintään 14. Jos käy kuitenkin niin ettei työntekijällä työn harvuuden vuoksi kerry yhtään ainoaa kuukautta jolloin työssäolopäiviä on 14 kappaletta, lasketaan lomanmääräytymiskuukaudeksi sellainen kalenterikuukausi, jolloin on kertynyt vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia. Työssäolon veroiseksi ajaksi katsotaan poissaoloaikaa, josta työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan.

Jokainen täysi lomanmääräytymiskuukausi kasvattaa lomapäivien määrää 2,5 päivällä. Jos työsuhde on kuitenkin kestänyt alle vuoden, kun lomanmääräytymiskausi loppuu, on työntekijä tällöin oikeutettu saamaan 2 lomapäivää yhtä lomanmääräytymiskuukautta kohden. Vuosilomalaki ajantasainen kesälomakausi on 2.5-30.9 ja talvilomakausi on 1.10-30.4. Työntekijälle on annettava mahdollisuus esittää toiveita siitä milloin loma pidetään. Jos työntekijä sairastuu juuri kun loman kuuluisi alkaa, on loman aloitusta siirrettävä niin että sairasaika ei kuluta lomapäiviä, tämä täytyy kuitenkin todistaa lääkärintodistuksella. Jos työsuhde päättyy ennen kuin työntekijä pitää vuosilomaansa, on työntekijällä oikeus saada lomansa lomakorvauksena.

Vuosilomalaki ajantasainen tarkoittaa lyhyesti sitä miten lomaa kertyy työntekijälle. Suomessa on käytössä lomanmääräytymiskausi, joka on 1.4-31.3. Yhdeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi lasketaan kuukausi jolloin työaikaa kertyy vähintään 14 työpäivää. Jos työntekijä ei ehdi olla työsuhteessa vuotta ennen lomanmääräytymiskauden loppua, kertyy jokaiselta täydeltä lomamääräytymiskuukaudelta lomapäiviä kaksi kappaletta, jos työntekijän työsuhde on kestänyt yli vuoden, kertyy lomapäiviä 2,5 kappaletta jokaista kuukautta kohden. Kesälomakausi on 2.5-30.9 ja talvilomakausi 1.10-30.4.

Leave A Response

* Denotes Required Field