Työaikalaki vuosiloma

Suomessa yleisesti säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Pääsääntöisesti käytössä on viisipäiväinen työviikko. Tästä säännöllisestä työajasta voidaan poiketa joko työehtosopimuksin tai työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella.

Ylityötä työnantaja saanteettää vain työntekijän antaessa suostumuksensa siihen. Ylitöiden enimmäismäärät on tarkasti määritelty, eikä niitä saa ylittää. Työnantajan on myös maksettava ylityöstä korotettua palkkaa työntekijälle. Työajoista säädetään työaikalaissa. Laki käsittelee muun muassa lisätyötä, ylityötä, työvuoroluetteloita ja lepoaikoja.

Työsuhteessa olevalle työntekijälle kertyy vuosilomaa. Työntekijällä on oikeus saada kultakin täydeltä työssäolokuukaudelta 2,5 arkipäivää vuosilomaa. Täyden lomaoikeuden kertyminen edellyttää vähintään 14 päivän työskentelyä kalenterikuukauden aikana. Tilanteessa, jossa työntekijä on työsopimuksensa mukaisesti töissä alle 14 päivänä kalenterikuukaudessa tai vain osa kalenterikuukausista sisältää 14 työpäivää, katsotaan täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi sellainen kalenterikuukaudeksi, jonka aikana on työntekijälle kertynyt vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia.

Vuosilomaa kertyy lomanmääräytymisvuoden aikana. Lomanmääräytymisvuosi ei ole sama kuin kalenterivuosi, vaan se alkaa 1.4 ja päättyy 31.3. Mikäli työsuhde on kyseisen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhdenjaksoisesti alle vuoden, on työntekijällä oikeus saada lomaa 2 arkipäivää kultakin täysimittaiselta lomanmääräytymiskuukaudelta.

Työnantajan on selvitettävä työntekijälle vuosiloman antamisessa työpaikalla yleisesti noudatettavat periaatteet. Työnantajan on myös ennen loman ajankohdan määräämistä varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Vuosiloman ajalta maksetaan maksetaan normaali palkka, joka on maksettava ennen loman alkamista. Työ- ja virkaehtosopimuksissa sovitaan usein lisäksi myös joko ennen lomaa tai sen jälkeen mahdollisesti maksettavasta lomarahasta.

Leave A Response

* Denotes Required Field